19 Ocak 2019 09:04
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Kitaplara iman
@Cemal
Sual: mann nc art nedir?
CEVAP
mann nc art, kitaplara imandr. Ament’deki, (Ve ktbihi) ifadesi, Allah telnn kitaplarna inanmay, iman etmeyi bildirmektedir. Allah telnn gnderdii kitaplar oktur. Din kitaplarmzda bildirilen ise, 104 kitaptr. Bunlardan 100’ kk kitaptr. Bu kk kitaplara suhuf denir.

100 suhuf kitap u Peygamberlere inmitir:
10 suhufu, dem aleyhisselama,
50 suhufu, it aleyhisselama,
30 suhufu, dris aleyhisselama,
10 suhufu, brahim aleyhisselama.

Drt byk kitap ise u Peygamberlere inmitir:
Tevrat, Musa aleyhisselama,
Zebur, Davud aleyhisselama,
ncil, sa aleyhisselama,
Kur'an- kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama.

Kitaplarn hepsini, Cebrail aleyhisselam getirmitir. Kur'an- kerim, btn ilahi kitaplarn hkmlerini nesh etmi, yani yrrlkten kaldrm ve bu hkmleri kendisinde toplamtr. Bugn, btn insanlarn Kur'an- kerime tbi olmalar lazmdr. imdi, hibir memlekette, hakiki Tevrat ve ncil yoktur. Bozulmu nciller vardr. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmi, yani insanlar tarafndan deitirilmitir. Bozulmam olsayd bile, geerlilii yoktu, hepsi Allah tel tarafndan nesh edilmitir.

Kur'an- kerimin gelmesi yet yet olmu ve 23 senede tamamlanmtr. Kur'an- kerim, kyamete kadar geerlidir. Geersiz olmaktan ve insanlarn deitirmelerinden korunmutur. Kur'an- kerimde eksiklik veya fazlalk olduuna inanan, Allah telya inanmam olur.
yet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki:
(Kur’an biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacaz.) [Hicr 9]

(Kur’an, ei benzeri olmayan bir kitaptr. Ona nnden, ardndan [hibir ynden, hibir ekilde] btl gelemez [hibir ilave ve karma yaplamaz. nk] O, kinatn hamd ettii hkm ve hikmet sahibi Allah tarafndan indirilmitir.) [Fussilet 41-42]

Sual: Peygamberlere kitaplar nasl indi? Bu kitaplarn mahiyeti nasldr?
CEVAP
Allah tel, kitaplar, melek ile, baz Peygamberlerin mbarek kulaklarna syleyerek, bazlarna ise, levha zerinde yazl olarak, bazlarna da meleksiz iittirerek indirdi. Bu kitaplarn hepsi Allah telnn kelamdr. Ebedi ve ezeldir. Mahluk deildir. Bunlar, meleklerin veya Peygamberlerin kendi szleri deildir.

Allah telnn kelam, bizim yazdmz ve zihinlerimizde tuttuumuz ve sylediimiz kelam gibi deildir. Yazda, szde ve zihinde bulunmak gibi deildir. Harfli ve sesli deildir. Allah telnn ve sfatlarnn nasl olduunu insan anlayamaz. Ama o kelam insanlar okur. Zihinlerde saklanr ve yazlr.
Demek ki, Allah telnn kelamnn iki taraf vardr. nsanlarla beraber olunca, mahluk ve hadistir. Allah telnn kelam olduu dnlnce, kadimdir.

Sual: Bazlar, Kur'ann Peygamberimizin beynine ilham edildiini sylyorlar. Dorusu nasldr?
CEVAP
Kur'an- kerimdeki Arabi kelimeler, Allah tel tarafndan dizilmi olarak yetler halinde gelmitir. Cebrail aleyhisselam, bu yetleri, bu kelimelerle, bu harflerle okumu, Peygamber efendimiz de mbarek kulaklar ile iiterek, ezberlemi ve hemen Eshabna okumutur. Peygamber efendimiz, Allah tel tarafndan, mbarek kalbine bildirilenleri, Arabi olarak anlatrsa, buna hadis-i kudsi denir.

Cebrail aleyhisselam, her yl bir defa gelip, o ana kadar inmi olan Kur'an- kerimi, Levh-il-mahfuzdaki srasna gre okur, Peygamber efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete terif edecei sene, iki defa gelip, tamamn okudular. Peygamber efendimiz aleyhisselam ve Eshab- kiramdan ou, Kur'an- kerimi tamamen ezberlemiti. Bazlar da, baz ksmlar ezberlemi, birok ksmlarn da yazmlard.

Peygamber efendimiz vefat edince, halife Hazret-i Ebu Bekir, ezber bilenleri toplayp ve yazl olanlar getirtip bir heyete, btn Kur'an- kerimi, kat zerine yazdrd. Bylece, Mushaf meydana geldi. 33 bin Sahabi, bu Mushafn her harfinin, tam yerinde olduuna sz birlii ile karar verdi. nc halife Hazret-i Osman, hicretin 25.senesinde, alt tane daha Mushaf yazdrp, Bahreyn, am, Basra, Badat, Yemen, Mekke ve Medine’ye gnderdi. Bugn, btn dnyada bulunan mushaflar, hep bu yedisinden yazlp, oalmtr. Aralarnda bir nokta fark bile yoktur.

Kur'an- kerimde 114 sure ve 6236 yet vardr. Halk arasnda yanl olarak 6666 yet var deniliyor. yetlerin saysnn 6236’dan az veya daha ok olduu da bildirildi ise de, bu ayrlklar, byk bir yetin, birka kk yet saylmasndan veya birka ksa yetin, bir byk yet, yahut surelerin evvelindeki Besmelelerin bir veya ayr ayr yet saylmasndan ileri gelmitir. (B.Arifin)

Sual: Peygamber efendimizin mucizelerinin en by nedir?
CEVAP
Kur’an- kerimdir. Bugne kadar gelen btn airler, edebiyatlar, Kur’an- kerimin nazmnda ve manasnda aciz ve hayran kalmlardr. Bir yetin benzerini syleyememilerdir. ’caz ve belagati insan szne benzemiyor. Yani, bir kelimesi karlsa veya bir kelime eklense, lafzndaki ve manasndaki gzellik bozuluyor. Bir kelimesinin yerine koymak iin, baka kelime arayanlar bulamamlardr. Nazm Arap airlerinin iirlerine benzemiyor.

Gemite olmu ve gelecekte olacak nice gizli eyleri haber vermektedir. itenler ve okuyanlar, tadna doyamyorlar. Yorulsalar da, usanmyorlar. Okumas veya dinlemesi, skntlar giderdii saysz tecrbelerle anlalmtr. itenlerden kalblerine dehet ve korku kenler, bu sebepten lenler bile grlmtr. Nice azl slam dmanlar, Kur’an- kerimi dinlemekle, kalbleri yumuam, imana gelmilerdir. slam dmanlarndan ve muattala, melahide ve karamita denilen mslman ismini tayan zndklardan Kur’an- kerimi deitirmeye, bozmaya ve benzerini sylemeye alanlar olmu ise de hibiri arzularna kavuamamtr.

Btn ilimler ve tecrbe ile bulunamayacak gzel eyler ve iyi ahlak ve insanlara stnlk salayan meziyetler ve dnya ve ahiret saadetine kavuturacak iyilikler ve varlklarn balangc ve sonu hakknda bilgiler ve insanlara faydal ve zararl olan eylerin hepsi Kur’an- kerimde aka veya kapal olarak bildirilmitir. Kapal olanlarn, erbab anlayabilmektedir.

Semavi kitaplarn hepsinde, Tevrat’ta, Zebur’da ve ncil’de bulunan ilimlerin ve esrarn hepsi Kur’an- kerimde bildirilmitir. Kur’an- kerimde mevcut ilimlerin hepsini ancak Allah tel bilir. ounu sevgili Peygamberine bildirmitir.

Kur’an- kerimi okumak ok byk bir nimettir. Allah tel, bu nimeti Habibinin mmetine ihsan etmitir. Melekler bu nimetten mahrumdurlar. Bunun iin, Kur’an- kerim okunan yere toplanp dinlerler. Btn tefsirler, Kur’an- kerimdeki ilimlerden ok azn bildirmektedirler. Kyamet gn, Peygamber efendimiz minbere kp Kur’an- kerim okuyunca, dinleyenler btn ilimlerini anlayacaklardr.

Bugnk Tevrat ve nciller
Sual: Bugnk Tevrat ve nciller hakknda bilgi verir misiniz?
CEVAP
yice tetkik edilirse, Tevrat ve ncillerde mevcut olan yazlarn membadan geldii kolayca grlr:
1- Bunlarn bir ksm Allah kelam olabilir.
2- kinci ksmda yazl olan szler Peygamberler tarafndan sylenilmi olabilir.
3- nc ksmdaki szlerin bir ksm sa aleyhisselamn havarileri tarafndan bir ksm baz tarihilerin rivayetlerinden, bir ksm ise, kimin tarafndan ve niin sylendii bilinmeyen rivayetlerden ibarettir. Bugn elde bulunan Kitab- mukaddesin byk bir ksmnda, kim tarafndan sylenildii bilinmeyen, fakat muhakkak insan sz olduu hemen anlalan szler oktur. Bunlar Allah kelam olarak kabul etmek imkanszdr.

inde bir ksm Allah kelam, bir ksm Peygamber sz, fakat byk bir ksm insanlarn muhtelif rivayetleri bulunan bir kitap Allah kelam olarak kabul edilemez. Hele (insan sz) olan ksmlarnda trl trl yanllklar bulunmas, ayn hususu anlatanlarn birbirinden ok farkl ifadeleri, verilen rakamlarn birbirini tutmay bugnk Tevrat ve ncillerin tamamen bir insan eseri olduunu aka ispat etmektedir. Bugnk ncillerin Allah telnn kelam m, yoksa insan eseri mi olduu hakknda Hristiyan din ve fen adamlar ne diyorlar?

Moody ncil Enstits’nden Dr. Graham Secroggie, (ncil Allah kelam m?) adl kitabnda diyor ki:
(Kitab- mukaddes insan eseridir. Baz kimseler, neden olduunu anlamadm sebeplerden tr, bunu inkr etmektedir. Kitab- mukaddes, insanlarn dimanda teekkl etmi, insanlar tarafndan, insan dili ile insan eli ile yazlm ve tamamen insan karakteri tayan bir eserdir.) [S.17]

Hristiyan din adam olan Kenneth Cragg ise yle diyor:
(Kitab- mukaddesin Ahd-i Cedid ksm, Allah sz deildir. Burada dorudan doruya insanlarn anlattklar hikayeler ve herhangi bir iin nasl yapldn gren insanlarn grg ahitlii vardr. Srf insan sz olan bu ksmlar, kilise tarafndan insanlara Allah’n kelam gibi nakledilmektedir.)

Teolog Prof. Geyser:
(Kitab- mukaddes Allah kelam deildir. Ama, buna ramen kutsal bir kitaptr) diyor.

Demek ki, bugnk Kitab- mukaddes hakknda, Batl ilim adamlar ile birlikte vereceimiz karar udur: Kitab- mukaddes, Allah kelam deildir. Allah kelam olan hakiki Tevrat ve ncil, bugn tamamen baka bir kitap haline dnmtr. Bugnk ncillerde Allah kelam olmas dnlebilen szler yannda, bakalar tarafndan ilave edilen birok szler, tahminler ve hikayeler vardr.
ncillerin hepsi Allah kelam olsa bile, Kur’an- kerimde olduu gibi, bir medeni hukuk, bir ceza hukuku yoktur. ncillerle bir muhtarlk bile idare edilemez.

kinci husus, nciller Allah kelam bile olsa, artk onlar nesh edilmitir. dem aleyhisselama, Nuh aleyhisselama inen kitaplarn asl bulunsa bile onlarla amel edilemez, nk onlar yrrlkten kaldrlmtr. Allah tel kaldrmtr. En son gnderdii din ile amel etmek gerekir. yle olmasa idi, Allah tel bir tek kitap gnderir, btn peygamberlere bununla amel edin derdi. man edilecek hususlar btn dinlerde ayn olduu gibi amel edilecek hususlar da ayn olurdu. Hristiyanl nesh etmese idi, Mslmanl gndermezdi.

Not: Kur’an- kerim hakknda geni bilgi iin, (Kur’an- kerim) maddesine baknz.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,356 Tekil Ziyareti