23 Ocak 2019 01:54
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Souk Cehennem (Zemheri)
@Cemal
Sual: Ateistler, (slamiyet scak blgede olduu iin insanlar ate ile korkutulmutur. Kutuplarda gelseydi, souk azaplardan bahsedilirdi. imdi din kitaplarnda niye soukla azaptan bahsedilmiyor) diyorlar. Baz kimseler de (eytan ateten yaratld iin Cehennem atei onu yakamaz, onun iin eytan, aka meydan okuyor) diyorlar. Yine bir zat da, (Kfir, yapt kt amellerle cezay hak etmi ise de, bu amellerinin cezasn ektikten sonra, zamanla ate ile lfet peyda eder ve artk ate ona azap edemez) diyor. Bu konuda dinimizin hkm nedir?
CEVAP
nce unu bilmek gerekir. Allah telnn kudreti sonsuzdur. Kudreti snrl olan ilah olamaz. Allah tel kfirlere azap etmekten aciz deildir. Kfirlerin azaplar hafiflemez, aksine artar. Bu konudaki yetlerden birkann meali yledir:

(Onlarn azaplar hi hafifletilmez.) [Bekara 86]

(Orada temelli kalrlar, azaplar hafifletilmez ve geciktirilmez.) [Al-i mran 88]

(Allah’n, meleklerin ve btn insanlarn laneti kfir olarak lenlerin zerinedir. Lanette temelli kalrlar, azaplar da hafifletilmez ve geciktirilmez.) [Bekara 162]

(Onlarn azaplar hafifletilmez ve tehir de edilmez.) [Nahl 85]

(Kfirler ldrlmez ki lsnler, Cehennem azab da biraz olsun hafiflemez.) [Fatr 36]

(Atete olanlar, Cehennemin bekilerine: “Rabbinize yalvarn da hi deilse bir gn, azabmz hafifletsin” derler. Halbuki kfirlerin yalvarmas bounadr.) [Mmin 49,50]

(Orada devaml kalrlar, azaplar hafifletilmez, kurtulu mitleri de yoktur.) [Zuhruf 75]

Cehennem azab sadece ate deildir. Birok azap eitleri vardr. Birka yledir:
1- Soukla azap,
2- Ylan akrep gibi hayvanlarn sokmas,
3- Bana topuzlarla vurmak,
4- A brakmak,
5- Zakkum yedirerek barsaklar paralamak,
6- Vcutlar byltlerek azabn iddetlendirilmesi,
7- rinli su iirmek,
8- Gayya kuyusuna atmak,
9- Uurumlardan yuvarlamak,
10- Zifiri karanlkta azap,
11- Byk azap veren pis kokulara maruz brakmak,
12- Azaplarn her gn katlanarak oaltlmas,
13- Sonsuza kadar azap edilmesi.

Kad zade Ahmed efendi buyuruyor ki:
Cehennemde bir yere Zemherir veya Zemheri denir. ok souk Cehennemdir. Soukluu pek iddetlidir. Bir an dayanlmaz. Kfirlere, bir souk bir scak, sonra souk sonra scak Cehenneme atlarak, azap yaplacaktr. (Ament erhi)

Cehennemde ok souk Zemheri azaplar bulunduu, Kimya-i saadet ve Drret-l-fahire kitabnda yazldr. Buhari, Mslim, bni Mace ve dier hadis kitaplarnda, yazn scakl scak Cehennemin nefesinden, kn soukluu da Zemheri Cehennemin nefesinden olduu bildiriliyor. Reahat kitabnda da, (Zemheri denilen souk Cehennemin azab ok iddetlidir) deniyor.

lk insan topraktan, dier insanlarn bedenleri toprak maddelerinden meydana geldi. Ama insan, et ve kemiktir, toprak deildir. eytan da ate ve havadan yaratlmsa da ate ve hava deildir. (Ebah)

Allah telnn, eytana souk Cehennemde de, scak Cehennemde de azap etmeye elbette gc yeter. Aciz insann yapt demir testere demiri kestii gibi, ate de atei yakar. Bugn fen ilmine vakf olanlar, cisimlerin elementlerden meydana geldiini bilir. Mesela, yanc hidrojen gaz ile yakc oksijen gaznn terkibiyle su meydana gelmektedir. Su ise, kendini meydana getiren oksijen ve hidrojene hi benzememektedir. nsan topraktan, cin ve eytan da ate ve havadan yaratld halde, yaratl maddelerine benzemez.

Kur’an- kerimin bir ok yerinde, (Ve hve ala klli ey’in kadir = Onun her eye gc yeter) buyuruluyor. ki yet-i kerime meali yledir:

(Gklerin ve yerin hkmranlnn Allah’n olduunu elbette bilirsin. O dilediine azap eder, dilediini balar. Allah her eye kadirdir.) [Maide 40]

(Allah, sana bir sknt verirse, Ondan bakas gideremez. Sana bir iyilik verirse, onu bakas engelleyemez. O, her eye kadirdir.) [Enam 17]

Cehennem azaplar eit eittir. Kur’an- kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Yakt insan ve ta olan ateten saknn. O ate kfirler iin hazrlanmtr.) [Bekara 24]

(Zakkum aac, gnahkrlarn yemeidir. O, karnlarda maden eriyii gibi, suyun kaynamas gibi kaynar. “Suluyu yakalayn, Cehennemin ortasna srkleyin, sonra bana azap olarak kaynar su dkn” denir.) [Duhan 43-50]

(Elbette zakkum aacndan yiyeceksiniz. Karnlarnz onunla dolduracaksnz; kaynar sudan ieceksiniz; susam develerin suya saldr gibi ieceksiniz. te ceza gnnde onlara sunulacak ziyafet budur!) [Duhan 52-56]

(Cehennemde ona irinli su iirilir! O suyu yudumlar, ama yutamaz. lm [ldrc azap] ona her ynden gelirse de, lp kurtulamaz, arkasndan etin bir azap gelir.) [brahim16,17]

(yetlerimizi inkr edenleri atee sokarz; onlarn derileri yandka, daha fazla ac duymalar iin derilerini deitiririz. Allah gl ve hakmdir!) [Nisa 56] (Onlarn derileri deimese de Allah telnn azap etmeye gc yeter. Ancak yeni deriler yaratarak azap edecektir.)

(Onlarn azaplarn kat kat artracaz.) [Nahl 88] (Cennette, mminlere nimetleri her gn kat kat artrld gibi, Cehennemde de kfirlere her gn azaplar katlanr. Katlanarak oalan azaplar sonsuza kadar byle devam eder. Bu Allah tel iin g bir ey deildir. Ol demesi yeterlidir.)

(Kendinizi ve ailenizi, yakt insan ve ta olan ateten koruyun.) [Tahrim 6] (Dnn, ta yakan ate, deri ile lfet mi kurar?)

Bu yeti dinleyen bir gen, bu nasl ta diye sorunca, Resulullah efendimiz, (O talardan biri bir da stne atlsa, btn dalar [btn dnya] kl olur) buyurdu. (bni Ebiddnya)

Yukardaki yet-i kerimeleri aklayan hadis-i eriflerden bazlar yledir:

(Kfirler, Cehennemde isteklerinin hi birisi karlanmaynca, “Ya Malik, Rabbin hi deilse canmz alsn” derler. O da “Siz lmeden, hep byle azapta kalacaksnz” der.) [Tirmizi] (Zuhruf suresinin 77, Mmin suresinin 49,50 yetleri de ayn mealdedir.)

(Cehennemliklere ate dokununca, yakp kmr eder.) [Mslim]

(Cehennemden bir damla su gelse, dnyay zehir eder.) [Beyheki]

(Cehennem ylannn soktuu kfirin btn etleri dklr. Cehennem akrepleri kfiri soktuunda, zehrinin acs, Cehennem ateini unutturur.) [Hkim]

(Cehennem halknn yiyecei olan zakkumdan bir damla, sulara karsa, hepsini zehirler, iilmez hale getirir. Ya btn yiyecekleri zakkum olanlarn halini dnn.) [Hkim, Tirmizi]

(Cehennemde ylann soktuu kimse, 70 yl acsn eker.) [. Ahmed, Taberani, Hkim]

(Cehennemin demir topuzyla, bir daa vurulsa, da paralanr kl haline gelir.) [Hkim]

(Cehennemden birisi dnyaya gelse, onun korkun grn ve sat pis kokudan herkes lr.) [bni Ebiddnya]

(Kfirin bir dii, Uhud da kadar byk olacaktr.) [Mslim]

(Kfirin iki omuz aras at ile gidilen gnlk yol kadar uzun olacaktr.) [Buhari]

Yukardaki yet-i kerime ve hadis-i erifler, Allah telnn her eye gc yeteceini, azap etmekten aciz olmadn, kfirlere, artrarak sonsuza kadar eitli ekillerde azap edeceini gstermektedir. Baz eylere g yetiremeyen, ilah olamaz. (Deri atele lfet eder, artk ate yakmaz) sz bir veli tarafndan ilhamla sylenmise, syleyen mazur olur, ancak ona uyanlar ve inananlar felaketten kurtulamaz. nk ilham dinde senet deildir.

Dondurucu souk
Sual: nsan suresinin, (Mslmanlar Cennette koltuklara kurulmu olarak bulunurlar; orada ne yakc scak grlr, ne de dondurucu souk) mealindeki 13. yeti Cenneti anlatmaktadr. Bu yet Cehennemde atein ve dondurucu souun olduunu iaret etmiyor mu?
CEVAP
yete biz mana veremeyiz. Ancak slam limleri, ad Zemheri olan ok iddetli souk bir Cehennemin olduunu bildiriyorlar. Ktb-i sittede bulunan bir hadis-i erif meali de yledir:

(Allah tel atee iki defa nefes almaya izin verdi. Biri yazn, biri kn. Yazn en iddetli sca ile kn zemheri souu onun iki nefesidir.) [Buhari, Mslim, Ebu Davud, Tirmizi, bni Mace, Nesai]

eytana azap
Sual: Ateten yaratlan eytan, Cehennemde azap grebilir mi?
CEVAP
H Allah, eytana azap vermekten aciz midir? Kitaplarda bildiriliyor ki:
Cehennemin bir blmne Zemherir denir. Yani souk Cehennemdir. Soukluu pek iddetlidir. Bir an dayanlmaz. manszlara bir souk, bir scak, sonra souk, sonra scak Cehenneme atlarak iddetli azap yaplacaktr. (Feraid-l fevaid)

Cehennemde souk Zemherir azaplarnn bulunduu, imam- Gazali hazretlerinin Kimya-i Saadet ve baka kitaplarnda da bildirilmektedir. lk insan topraktan yaratld. Dier insanlarn bedenleri toprak maddelerinden meydana geldi. Fakat insan, et ve kemiktir, toprak deildir. Cin de byledir. Ate ve havadan meydana gelmise de, ate ve hava deildir. eytan da ate ve havadan yaratlmsa da ate ve hava deildir. (Akm-il-Mercn)

Allah telnn kudreti sonsuzdur. Aciz deildir. eytana souk Cehennemde de, scak Cehennemde de azap eder. Demir testere demiri kestii gibi, ate de atei yakar. Allah tel iin hibir glk yoktur. Cehennem atei o kadar iddetlidir ki, dnyaya bir kvlcm gelse, her eyi yakp kl eder. (TergiCool

Bugn fen ilmine vakf olanlar, cisimlerin elementlerden meydana geldiini bilir. Mesela, yanc hidrojen gaz ile yakc oksijen gaznn terkibiyle su meydana gelmektedir. Su ise, kendini meydana getiren oksijen ve hidrojene hi benzememektedir. nsan topraktan, cin ve eytan da ate ve havadan yaratld halde, yaratl maddelerine benzemez.

Ksacas Allah tel, zalimlerin cezasn vermekten aciz deildir. Soukla cezalandrd gibi, atele veya baka bir eyle de cezalandrr. Cehennemde azap sadece atele deildir. eitli azap ekilleri vardr.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,192 Tekil Ziyareti