19 Ocak 2019 08:16
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
man Nedir?
@Cemal
man nedir


Sual: man nedir?
CEVAP
man, bildirilen alt esasa inanmak ve Allah tel tarafndan bildirilen, Muhammed aleyhisselamn Allah tel tarafndan getirdii emir ve yasaklarn hepsine inanmak ve inandn dil ile sylemek demektir.

Ament yledir:
ment billahi ve melaiketihi ve ktbihi ve rslihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve errihi minallahi tel vel ba's ba'del mevti hakkun. Ehed en l ilahe illallah ve ehed enne Muhammeden abdh ve reslh.
[Yani, Allah’a, meleklerine, gnderdii kitaplarna, peygamberlerine, ahiret gnne, kadere, hayrn ve errin Allah’tan olduuna, ldkten sonra dirilmeye inanyorum. Allah’tan baka ilah olmadna ve Muhammed aleyhisselamn da Allah’n kulu ve son Peygamberi olduuna ehadet ediyorum.]

man, Muhammed aleyhisselamn, Peygamber olarak bildirdii dini, akla, tecrbeye ve felsefeye uygun olup olmadna bakmadan tasdik etmek yani kabul edip, beenip, inanmaktr. Akla uygun olduu iin tasdik etmek, akl tasdik etmek olur, Resul tasdik etmek olmaz. Yahut Resul ve akl birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman Peygambere itimat tam olmaz. Tam olmaynca, iman olmaz. Allah tel, (Onlar gayba [grmedikleri halde Resulmn bildirdii her eye] iman ederler) buyuruyor. (Bekara 3) Resul de, (Dini [hkmleri, dinde bildirilenleri] akl ile lenden daha zararls yoktur) buyurdu. (Taberani)

Nazara yani gz demesine inanmayan bir kimse, (Bugn fen, gzle grlemeyen ualarn i yaptn aklyor. Mesela bir kumanda ile TV’yi, radyoyu veya arabamz ap kapatabiliyoruz. Bunun iin gzlerden kan uann zarar verebileceine artk inanyorum) dese bunun kymeti olmaz. nk bu insan dine deil, kumandadan kan uaya inanyor. Yahut ua ile birlikte Peygambere inanyor. Yani fen kabul ettii iin, ualarn etkisini gz ile grd iin inanyor ki bu iman olmaz. Dinde bildirilen her eyi, fen ispat edemese de, fayda veya zararn gz ile grmese de, yine inanmak lazmdr. Hakiki iman gayba inanmaktr yani grmeden inanmaktr. Grdkten sonra artk o iman olmaz. Grdn itiraf etmek olur. Bekara suresinin 3. yetinde, gayba inanmak, grmeden inanmak vlyor. mann alt art da gayba inanmay gerektirmektedir. nk hi birisini grm deiliz.

Peygamber efendimiz, aada bildirilen iman ile ilgili yetleri aklayarak iman yle tarif etti:
(man; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, [yani Kyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allah’tan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allah’tan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai]

Kur’an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Asl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktr.) [Bekara 177]

(Onlar gayba [Allah'a, meleklere, kyamete, cennete, cehenneme grmedikleri halde] inanrlar.) [Bekara 3]

(Onlar, sana indirilene, senden nceki kitaplara ve ahirete iman ederler.) [Bekara 4]

Bu yette, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor.

(Allah, onlarn ilediklerini ve ileyeceklerini bilir.) [Bekara 255]

(lm Allah’n iznine bal olmayan hi kimse yoktur.) [Al-i mran 145]

(lm zamann takdir eden ancak Allah’tr.) [Enam 2]

Bu yet, takdirin Allah tarafndan olduunu bildirmekte, kadere iman etmeyi gstermektedir.

(Kendilerine bir iyilik dokununca, "Bu Allah’tan" derler; balarna bir ktlk gelince de "Bu senin yznden" derler. “Klln min indillah” [Hepsi Allah’tandr] de, bunlara ne oluyor ki bir trl laf anlamyorlar.) [Nisa 78]
Bu yet, hayr ve errin Allah’tan olduunu bildirmektedir.

(Muhammed [aleyhisselam], Allah’n Resul ve nebilerin sonuncusudur.) [Ahzab 40]
Bu yet de, Resulullahn peygamber olduunu bildirmektedir.

Ament’nn manas
Ament’y bildiren hadis-i erif u mealdedir:
(man; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, [yani Kyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allah’tan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allah’tan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai]
Allah’a inanmak:
Allah telnn varlna, birliine, Ondan baka ilah olmadna, her eyi yoktan yarattna, Ondan baka yaratc olmadna kalben inanmak, kabul etmek demektir. lemlere rahmet olarak gnderdii son Peygamberi Muhammed aleyhisselam vastasyla bildirdii dinin hepsini kabul etmek, beenmek demektir. Bir yet-i kerime meali:
(Allah’a ve mmi nebi olan Resulne iman edin!) [Araf 158]

Meleklere inanmak:
Melekler nurani cisimlerdir. Hibirinde erkeklik diilik yoktur. Hepsinin gnahsz, emin olduunu kabul etmek, tasdik etmek, yaptklar ileri beenmek arttr. Bir yet-i kerime meali:
(Asl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktr.) [Bekara 177]

Kitaplara inanmak:
Zebur, Tevrat, ncil, Kur’an ve dier kitaplarn Allah tel tarafndan gnderildiine, hepsinin hak olduuna, ancak son kitap Kur’an- kerimle dierlerinin [Hi birisi deimemi bile olsa] Allah tel tarafndan nesh edildiine yani yrrlkten kaldrldna iman etmek, byle olduunu kabul etmek demektir. Ayrca, Kur’an- kerimden nceki kitaplarn insanlar tarafndan deitirildiini, Allah kelam olmaktan ktklarn bilmek, bunu kabul ve tasdik etmek demektir. Bir yet-i kerime meali:
(Onlar, sana indirilene [Kur’an- kerime], senden nceki indirilen kitaplara iman ederler.) [Bekara 4]

Peygamberlere inanmak:
Peygamberlerin hepsinin Allah tel tarafndan seilmi olup, sadk, doru szl, gnahtan masum olduklarn kabul ile tasdik etmek demektir. Onlardan birini bile kabul etmeyen, beenmeyen kimse, kfir olur. Peygamberlerin ilkinin dem aleyhisselam ve sonuncusunun, Muhammed aleyhisselam olduuna iman etmek, kabul ve tasdik etmek demektir. Peygamber efendimizin bildirdii dini hkmlerin hepsini, en gzel ekilde ve eksiksiz tebli ettiine inanmak, bu emir ve yasaklarn hepsini kabul edip, hepsini beenmek demektir. Bir yet-i kerime meali:
(Btn Peygamberlere iman edip, hibirini dierinden ayrmayanlar Allah’n mkafatna kavuacaktr.) [Nisa 152]

Kaza ve kadere inanmak:
Allah telnn insanlara czi irade verdiini, insanlarn bu czi iradeye gre tercih ettikleri ve yaptklar her eyi Allah telnn yarattna iman etmek demektir. Hayr ve er, her eyi kullarn talep ettiklerini, Allah’n da bunu diledii takdirde yarattn bilmek, bunu kabul ile tasdik etmek ve beenmek demektir. Bir yet-i kerime meali:
(Allah’n emri mutlaka yerine gelecek, yazlm bir kaderdir.) [Ahzab 38]

Ahirete inanmak:
nsanlarn kyamet kopunca, dirileceklerine, hesap ve mizandan sonra, Mslmanlarn Cennete, kfirlerin Cehenneme gideceklerine ve orada ebedi kalacaklarna iman etmek, bunu kabul etmek ve beenmek demektir. Bir yet-i kerime meali:
(Onlar [Mslmanlar], ahiret gnne iman ederler.) [Bekara 4]

Kelime-i ehadete inanmak yle olmal:
Ben ehadet ederim ki, yani grm gibi bilirim ve bildiririm ki, Allah’tan baka ilah yoktur. Ve yine ehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu, resul ve son Peygamberidir. ki yet-i kerime meali:
(Muhammed [aleyhisselam], Allah’n Resul ve nebilerin sonuncusudur.) [Ahzab 40]

(Allah’a ve resulne inananlara, rableri katnda nurlar ve ecirleri vardr.) [Hadid 19]

nanmak ne demek?
Sual: Mslman olmak iin Ament’deki alt esasa inanmak arttr, ama inanmak ne demektir?
CEVAP
nanmak, grm gibi, kabul etmek, tasdik etmek, beenmek demektir. Bir insann Mslman olabilmesi iin, iman sahibi olmas, yani dinimizin emir ve yasaklarna inanmas arttr. Yalnz inanmas da kfi deildir; bu emirleri beenmesi ve sevmesi de arttr. Bu da bir bilgi iidir. Yapp yapmamak ayr, bunlar kabul etmek, beenmek ve sevmek ayr eydir. Yapp yapmamak gnah ve sevapla ilgili, kabul etmek ve beenmek imanla ilgilidir. mann alt esas bir btn olup, ok nemlidir. Ufak bir phe gtrmez. nand halde, birini bile beenmemek kfirliktir.

mann tarifi nedir?
man yle tarif ediyorsunuz:
"man, Muhammed aleyhisselamn, peygamber olarak bildirdii eyleri, tahkik etmeden, akla, tecrbeye ve felsefeye danmakszn, tasdik ve itikat etmektir, inanmaktr. Akla uygun olduu iin tasdik ederse, akl tasdik etmi olur, resul tasdik etmi olmaz. Veya, resul ve akl birlikte tasdik etmi olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. timat tam olmaynca, iman olmaz. man, Ament’deki 6 esasa kesin olarak inanmaktr. nk iyiler vlrken, (Onlar gayba inanr) buyuruluyor."
Bu tarif, Kur'ana zttr, Bekara suresinin 62. yetine aykrdr. man sadece Allah’a ve ahirete olmas gerekir. Bu tarifin Muhammedi tavrla hi bir alakas yoktur.
CEVAP
(Muhammedi) ifadesi uygun deildir. Bu, Peygamber efendimizin Allah’n Resul olduuna inanmayan, Kur'ann Allah’n kelam deil, Muhammed aleyhisselamn sz olduunu savunan msteriklerin ve misyonerlerin ifadesidir. man edilmesi gereken hususlar sadece Bekara 62 de mi bildiriliyor? Dier yetleri niye gizliyorsunuz? Gne balkla svanmaz. man sadece Allah’a ve ahirete deil, Ament’deki alt esasa inanmaktr. Bekara suresinin 3. yetinde, gayba inanmak, grmeden inanmak vlyor. mann alt art da gayba inanmaktr. nk hi birisini grm deiliz.

Peygamberlerden sonra btn insanlarn en stn olan Hazret-i Ebu Bekir bu stnle kavuup nasl Sddk lakabn ald biliyor musunuz? (Allah ne diyorsa dorudur, Allah’n resul ne diyorsa dorudur) demesi yznden bu dereceye ykselmitir. Kfirler, (Muhammed, Ebu Bekir’e galiba sihir yapm, nk grmeden inanyor, bir anda onun Miraca gidip geldiini tasdik ediyor) diye hayrette kaldlar.

Peygamber efendimiz, aada bildirilen iman ile ilgili yetleri aklayarak iman yle tarif etti:
(man; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, [yani Kyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allah’tan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allah’tan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai]

Kur’an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Asl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktr.) [Bekara 177]

(Onlar gayba [Allah'a, meleklere, kyamete, cennete, cehenneme grmedikleri halde] inanrlar.) [Bekara 3]

(Onlar, sana indirilene, senden nceki kitaplara ve ahirete iman ederler.) [Bekara 4]

Bu yette, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor.

(Allah, onlarn ilediklerini ve ileyeceklerini bilir.) [Bekara 255]

(lm Allah’n iznine bal olmayan hi kimse yoktur.) [Al-i mran 145]

(lm zamann takdir eden ancak Allah’tr.) [Enam 2]

Bu yet, takdirin Allah tarafndan olduunu bildirmekte, kadere iman etmeyi gstermektedir.

(Kendilerine bir iyilik dokununca, "Bu Allah’tan" derler; balarna bir ktlk gelince de "Bu senin yznden" derler. “Klln min indillah” [Hepsi Allah’tandr] de, bunlara ne oluyor ki bir trl laf anlamyorlar.) [Nisa 78]
Bu yet, hayr ve errin Allah’tan olduunu bildirmektedir.

(Muhammed [aleyhisselam], Allah’n Resul ve nebilerin sonuncusudur.) [Ahzab 40]
Bu yet de, Resulullahn Peygamber olduunu bildirmektedir.

man herkese lazm
Sual: man etmek akl icab deil midir?
CEVAP
man olmayan kimsenin sonsuz olarak Cehennem ateinde yanacan Peygamber efendimiz haber verdi. Bu haber elbette dorudur. Buna inanmak, Allah telnn var olduuna, bir olduuna inanmak gibi lazmdr. Sonsuz olarak atete yanmak ne demektir? Herhangi bir insan, sonsuz olarak atete yanmak felaketini dnrse, korkudan akln karmas lazm gelir. Bu korkun felaketten kurtulmak aresini arar. Bunun aresi ise, ok kolaydr. (Allah telnn var ve bir olduuna ve Muhammed aleyhisselamn Onun son Peygamberi olduuna ve Onun haber verdii eylerin hepsinin doru olduuna inanmak ve beenmek) insan bu sonsuz felaketten kurtarmaktadr.

Bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmyorum, bunun iin byle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulmak aresini aramyorum derse, buna, (nanmamak iin elinde senedin, vesikan var m? Hangi ilim, hangi fen inanmana engel oluyor?) denirse ne cevap verecektir? Elbette hibir vesika gsteremiyecektir. Senedi, vesikas olmayan sze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, (sonsuz olarak atete yanmak) korkun felaketinden saknmak lazm olmaz m? Az bir akl olan kimse bile, byle felaketten saknmaz m? Sonsuz atete yanmak ihtimalinden kurtulmak aresini aramaz m? Grlyor ki, her akl sahibinin iman etmesi lazmdr.

man etmek iin vergi vermek, mal demek, yk tamak, zevkli tatl eylerden kanmak gibi skntlara katlanmak lazm deildir. Yalnz kalb ile, ihlas ile, samimi olarak inanmak yeterlidir. Bu inancn inanmayanlara bildirmek de art deildir. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki, (Sonsuz atete yanmaya inanmayann, buna ok az da bir ihtimal vermesi, zannetmesi akl icabdr). Sonsuz olarak atete yanmak ihtimali karsnda, bunun yegane ve kesin aresi olan iman nimetinden kanmak, ahmaklk, hem de ok byk aknlk olmaz m?

mandan mahrum olan
Sual: (man edenin, neyi yok; imandan mahrum olann neyi var ki?) sz, ne demektir?
CEVAP
Hkm, neticeye gre verilir. Ebedi kr ve zarara baklr. Ebedi nimetlere kavumann veya ebedi azaplara dmenin sebebi, insanda bir hazinenin varlna veya yokluuna baldr. Bu hazine imandr, Mslman olmaktr. Bu hazineye malik olann her eyi var demektir. Bu hazineden mahrum kalann da, hibir eyi yok demektir. Mesela dnyann en fakir insan salih bir Mslman olsun. Bu ok fakir Mslmana, (Dnyann btn servetini, her eyin tapusunu sana vereceiz, dnyann lideri de, sen olacaksn, ama; imann brak) deseler. O, ok fakir Mslman, bunu asla kabul etmez. Demek ki, iman sahibi, dnyadaki btn servetin satn alamayaca bir hazineye ve eriilemeyecek bir makama sahiptir.

Netice olarak, Allah telya iman eden kimse, o haliyle de lrse, ebedi Cennetliktir. Baka hi bir eyi olmasa da, ne nemi var? mandan mahrum olann akbeti ise, ebedi Cehennemdir. Btn dnya onun olsa da, neye faydas olur? Onun iin bir i yaparken, bu iten Allah tel raz m, deil mi ona bakmak gerekir. O, raz ise baka hi kimse raz olmasa da, nemi yoktur. O raz deilse, herkes raz olsa da, beense de, hi kymeti olmaz. O halde her ite lmz, Allah telnn rzas olmaldr.

Dil ile ikrar
Sual: Bir ingiliz arkadam var. Mslman olmu, namaz klyormu ama, hi kimseye sylememi. ngilizler Mslman olduunu duyarsa, iyi gzle bakmayacaklarn sylyor. Kitaplarda okumu, kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmek gerekiyor, imdi ben ka kiinin yannda Mslmanlm ikrar etmem gerekir diyor. krar etmeden veya edemeden lsem Mslman saylmaz mym diyor.
CEVAP
Evet iman etmek iin kalb ile tasdik dil ile de ikrar gerekir. Ancak, onun dil ile bakalarna ikrar etmesi gerekmez. slam lkesinde ikrar etmesi gerekir ki, Mslman olarak bilinsin ve Mslmanlara yaplan muamele ona yaplsn ve Mslman mezarlna defnedilsin.

nanmak ve beenmek
Sual: Cennete, Cehenneme ve Allah’a inanan herkes mmindir ve Cennete gider deniyor. Byle bir ey var mdr?
CEVAP
ok yanl bu! eytan da Allah’a inanyor, o da Cennete Cehenneme inanyor. Hatta imann dier artlarna da inanyor. Meleklere inanyor, Peygamberlere inanyor, gnderilen kitaplara inanyor. ldkten sonra dirilmeye inanyor. Hesaba, kitaba inanyor yani bunlar biliyor. Demek ki Ament’ye sadece inanmakla, bunlar bilmekle iman olmuyor. Ament’de bildirilen alt esasa inanmakla birlikte, Allah tel tarafndan bildirilen emir ve yasaklarn tamamn kabul etmek ve hepsini beenmek de arttr. Birini bile beenmeyen mslman olamaz. Bir de, Hubb-i fillah, bud-i fillah var. Yani Allah dostlarn dost, dmanlarn dman bilmek gerekir. Tersi, yani Allah dostlarn dman, dmanlarn da dost bilen kimse mmin olamaz.

Demek ki Ament’ye eytan da inanyor, hepsini teker teker biliyor. Ancak eytan, inand, teker teker bildii bu eyleri kabul etmiyor, beenmiyor ve Allah dostlarn dman, dmanlarn da dost biliyor. eytan gibi bilen ve inanan kimse mmin olmaz.

En faziletli iman
Sual: En faziletli iman nedir?
CEVAP
mann alt artna inanp, hubb-i fillah ve bud-i fillaha sahip olduktan sonra, hep Allah tely hatrlamak, her iini dine uygun olarak, Allah iin yapmaktr. Bir hadis-i erif meali:
(En faziletli iman, nerede olursan ol, Allah telnn seninle beraber olduunu bilmendir.) [Taberani]
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,821,319 Tekil Ziyareti