23 Ocak 2019 00:56
Google Reklamlar
Bal Grntle
 Bal Yazdr
Allah mekndan mnezzehtir
@Cemal
Sual: Hristiyanlar da Vehhabiler gibi tanr gkte diyorlar. Bu inan ncillerde var mdr?
CEVAP
Hazret-i sa’nn, ge kp, Allah’n sana oturduu ve Allah telnn gkte olduu inanc Hristiyanla sonradan sokulmutur. Hristiyan ngilizler tarafndan kurulan Vehhabi inanna gre de tanr gkte, Hazret-i Muhammed de sa tarafnda oturmaktadr. Kitabl-Ar isimli Vehhabi kitabnda, “Allah Ar’n zerinde oturur, yannda Resulullaha da yer brakr” deniyor. Hristiyanlkla Vehhabiliin bu konuda da birbirine benzemesi tesadf deildir. Ehl-i snnet limlerinin hepsi “Allah mekndan mnezzeh” buyuruyor.

mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allah tel, zamanl, meknl, cihetli deildir. Bir yerde, bir tarafta deildir. Zamanlar, yerleri, ynleri O yaratmtr. Cahiller, Onu Ar’n stnde veya yukarda gkte sanr. Ar da, yukarsn da, aasn da O yaratmtr. Sonradan yaratlan bir ey, kadim [ezeli] olana yer olamaz. Allah, madde, cisim ve hl deildir. Benzeri, orta, zdd yoktur. Bildiimiz, dnebileceimiz eyler gibi deildir. Nasl olduu anlalamaz, dnlemez. Hatra gelen her ey yanltr. O kinatn ne iinde, ne de dndadr. inde, dnda olmak, var olan iki ey arasnda dnlr. Halbuki kinat, hayal mertebesinde yaratlmtr. Hayal mertebesindeki lemin devaml var grnmesi, Allah’n kudreti ile oluyor. (2/67)

Bir filmdeki cansz resimler, aynen canl gibi hareket etmektedir. Bir kimse hayal kursa, hayalinde eitli iler yapsa, (Bu kimse, hayalinin iindedir, dndadr) denemez. nk hayal gerek deildir. Rya da hayale benzer. Rya gren kimse, ryasnn ne sandadr, ne solundadr. Ryasnda gzsz grr, kulaksz iitir, dilsiz konuur, yer, ier, hatta ryasnda rya bile grr. Allah telnn kudreti ile hep devam etse, insan ryay gerek bilir, ryadan baka hayat yok zanneder. Bu dnya hayat da bir ryadan ibarettir. Demek ki; kinat hayal mertebesinde yaratld iin bize var gibi grnmektedir. Ezeli ve ebedi var olan yalnz Allah teldr. O halde, Allah, hayal olan bu kinatn iinde, dnda denemez. (Mektubat- Rabbani, Sefer-i Ahiret Risalesi)

Ehl-i snnet limleri buyuruyor ki:
Allah, yukarda, aada, yanda deildir. Her varlk, Ar’n altndadr. Ar ise, Onun kudreti, kuvveti altndadr. O, Ar’n stndedir. Fakat bu, Ar Onu tayor demek deildir. Ar, Onun ltfu ve kudreti ile vardr. O, ezelde, sonsuz ncelerde nasl ise, imdi hep yledir. Ar’ yaratmadan nce nasl idi ise, ebedi sonsuz geleceklerde de, hep yledir. Onda deiiklik olmaz.

mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Allah tel, mekndan mnezzehtir. Ehl-i btl, istiva, vech, yed gibi kelimeleri tevil etmedikleri iin saptmlardr. Allah’n, Ar istiva etmesi, Ar hkm altna almas demektir. (Hkmdar, Irak’ kansz olarak istiva etti” demek, (Irak’ kansz olarak ele geirdi) demektir. Bu sapklklarna da (Selefin yolu) diyerek selef-i salihine, [Eshaba ve Tabiine] iftira ediyorlar. Yedullahtaki yed kelimesini el gibi dnmemeli. Mesela, (Falanca ehir, filanca valinin elinde) denilince, o ehrin valinin elinin iinde deil, onun idaresi altnda olduu anlalr. stiva, vech gibi kelimeler byle tevil edilir. (lcam-l-avam)

Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretleri de buyuruyor ki:
Allah tel, zamanl ve meknl olmad iin, hazr ve nazrdr sz mecazdr. Yani zamansz ve meknsz [hibir yerde olmayarak] hazrdr [bulunur] ve nazrdr [grr] demektir. Allah telnn btn sfatlar zamansz ve meknsz olduu gibi, hazr ve nazr olmas da, zaman ile ve mekn ile deildir. (S. Ebediyye)

Allah her yerde denmez
Sual: Allah mekndan mnezzeh olduuna gre, (O her yerdedir) demek caiz olur mu?
CEVAP
Her yerde demek, mekn tayin etmek olur. Btn meknlar yani her yeri yaratan, Allah teldr. Yaratlan, yaratana mekn olamaz. Bunun iin, her yerde deil, (Mekndan mnezzehtir) demelidir. Seyyid Abdlhakim-i Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

(Allah her yerde hazr ve nazrdr) denirse, bunu mecaz olarak anlamak gerekir. Yani zamansz ve meknsz, hibir yerde olmayarak hazr ve nazr demektir. Byle olmazsa, Allah tely zamanl ve meknl bilmek olur ki, bu da caiz olmaz.

Onun iin, Allah yer yerde denmez.

Arullah = Allah’n Ar
Sual: Bir kitapta okudum. (unlar Allah telnn Arnda glgelenir) deniyor. Buradan baka Arlarn da olaca anlam kar m?
CEVAP
kmaz. Mesela (Allah tel, Salih Mslmanlar Cennetine koyar, kfirleri de Cehennemine koyar) dense, baka Cennet ve Cehennem olduu anlalmaz. Yerler gkler, yldzlar hepsi Allah'ndr. Ar’a, Arullah = Allah’n Ar denmesi Ar'n deerinin yceliini gstermektedir. Kur'an- kerimde Mekke'nin Rabbi diye geer. Allah telnn lemlerin, herkesin rabbi olduu bildirildii halde, Rabbike [Senin Rabbin] ifadesi vardr. Senin Rabbin demek, lemlerin Rabbinden ayr deildir. Senin Rabbin ile Mekke’nin Rabbi ifadesindeki Rab, farkl deildir. Farkl olmad halde niin ayr ifade kullanlmtr? Allah tel mekndan mnezzehtir. Kbe, kymetli, erefli yer olduu iin Beytullah, yani Allah’n evi denmitir. Ar da ok kymetli, erefli olduu iin Ar’n Rabbi denmitir. Allah tel, Mekke-i mkerremeyi emniyetli kld. Orada kan dklmez. Av hayvanlar avlanmaz ve ya bitkiler koparlmaz. Bunun iin bu erefli beldeden bahsederken, Mekke’nin Rabbi denmitir.

Ara hakaret
Sual: Konuurken heyecandan veya artistlerin rol icab alad gibi alayan bir hoca, bir duann bir tesbihin nemini anlatrken (Bu tesbihi okuyunca Ar- lnn beli atrdar) diyor. Allah tel, Ar vyor. Bu hocann byle sylemesi caiz midir?
CEVAP
Caiz deildir.
 
Atlanlacak Forum:
Saya
4,823,078 Tekil Ziyareti